WOONPROJECT TE RONSE

50 huizen / 22 appartementen

De Floreal bevindt zich op de grens tussen het buitengebied en verstedelijkte zone van Ronse, een overgangsgebied met een eigen problematiek. Om isolatie van de wijk en banlieuvorming tegen te gaan, werd gekozen voor een sterke koppeling met het bestaande weefsel en een grote differentiatie in typologie. De architecturale invulling met historiserende aspecten maakt  verbinding met de eigenheid en het verleden van de stad. Er wordt tevens een koppeling gemaakt met het natuurlijke landschap : via de organische vorm van de inplanting  van de gebouwgehelen wordt verwezen naar de ruimere inplanting van het gebied tussen de heuvels, het landschap wordt door de verschillende openingen op de onderste bouwlaag op de pleinen binnengetrokken.

Op het niveau van de woonwijk werken volgende elementen als buurtversterkend : het principe van het plein en de toren, met voor elk plein een eigen karakter, en de typologie van het dorp als versterkende factor voor de identiteitswaarde van de bewoners.

Door doorgedreven differentiatie van de woontypes, ontstaat  een vermenging van doelgroepen op demografisch niveau ten gunste van een goede sociale integratie, hierdoor wordt ook een constante activiteit in de wijk verkregen. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en de belevingskwaliteit van de bewoners wordt gegarandeerd.

Duurzaamheid en ecologie vormen samen één van de belangrijke pijlers van het ontwerp. De leefkwaliteit van de wijk verhoogt in hoge mate en tezelfdertijd kan de wijk als sociaal-maatschappelijk relevant project een voorbeeldfunctie vervullen naar de buitenwereld toe. Hiervoor werd groot belang gehecht aan volgende aspecten : energieverbruikbeheersing door doorgedreven isolatie en alternatieve energieproductie, rationalisering van het waterverbruik en een gecontroleerde afvoer van overtollig regenwater. Bij de keuze van de materialen werd rekening gehouden met een minimale milieubelasting en beperkt onderhoud.

Leefkwaliteit staat centraal in de woningen. Dit wordt bereikt door een inrichting waarbij ondanks relatief kleine netto-oppervlaktes een goede bemeubelbaarheid mogelijk is. Verder wordt belang gehecht aan akoestische isolatie, licht en lucht en thermisch comfort.